ZAPROSZENIE NA XXXVII SESJĘ RADY MIASTA PUŁAWY

Serdecznie zapraszam na XXXVII sesję Rady Miasta Puławy, która odbędzie się 27 kwietnia  2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta Puławy.
4.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2016 r.:
a)    zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Puławy za 2016 r.,
b)    zaprezentowanie opinii komisji Rady Miasta,
c)    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Puławy wraz z opinią w sprawie wykonania budżetu miasta Puławy za 2016 r.,
d)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta Puławy za 2016 r.,
e)    wystąpienie Prezydenta Miasta,
f)    dyskusja,
g)    podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Puławy z wykonania budżetu  za 2016 r.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Puławy z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Wróblewskiego”.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części pomieszczeń w obiekcie nr 3 o łącznej pow. 80 m², na terenie nieruchomości, położonej przy ul. Lubelskiej 59, obr. Kolejowa oznaczonej jako działka nr 213/37.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji” – „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach na lata 2017 – 2021″
10.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 dla miasta Puławy.
11.    Przyjęcie raportu z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 dla miasta Puławy.
12.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok.
13.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta Puławy za rok 2016.
14.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy.
15.    Interpelacje i zapytania radnych.
16.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17.    Wolne wnioski i informacje.
18.    Zamknięcie obrad.

 

                       Przewodnicząca Rady Miasta Puławy

                                                                                                 Bożena Krygier

fot. UM Puławy

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Dodaj komentarz